Zapojení elektroměrového rozváděče

Co připravit pro zapojení elektroměrového rozváděče a jak ho provést? Ještě před započetím elektroinstalačních prací se ujistěte, zda je způsob umístění a zapojení měřicího zařízení v souladu s požadavky distribuční společnosti. Mohlo by se stát, že umístění nebo zapojení měřicích zařízení bude v rozporu s ustanovením technických připojovacích podmínek dané distribuční společnosti, vyjádření k odběrnému místu nebo norem a společnost měřicí soupravu neosadí.

Přístup do přípojkové skříně má vždy jen prověřený pracovník distribuční společnosti nebo někdo, komu tato společnost přístup udělila. Vlastní přípojkové skříně nejsou povolené, pouze v případě krátkodobých odběrů, a to dle stanovených podmínek. Přípojková skříň je ve většině případů majetkem distribuční společnosti a v této skříni také končí vedení distribuční společnosti.

 

Umístění elektroměrových rozváděčů

Do typizovaných elektroměrových rozváděčů se umísťují měřicí zařízení. Měřící zařízení je elektroměr, sazbový spínač a případně také další technologie, například technologie dálkového odečtu spotřeby elektrické energie. Je ale také možné je umístit do společných rozváděčů s přístroji pro rozvod za elektroměrem. V bytových domech se elektroměrový rozváděč umisťuje v samostatně v požárně odděleném prostoru nebo na chodbě či schodišti. V bytovém domě musí být každá pozice pro elektroměr označená popisem, kde je uvedené patro a číslo bytu. V nebytových prostorech se tato pozice pro elektroměr označuje popisem odběru.

rodinných domech, garážích a rekreačních objektech se rozváděč umisťuje vně objektu tak, aby bylo místo veřejně přístupné a na neuzamykatelném místě. Pamatujte, že pokud je objekt situovaný tak, že není přístupný, musí být rozváděč umístěný na hranici pozemku z vnější strany.

Umístění elektroměrového rozváděče také předepisuje a upřesňuje distribuční společnost ve vyjádření ke konkrétnímu odběrnému místu, které distribuční společnost vydává na základě žádosti o připojení.

Elektroměr se nesmí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry. Společnou montáž ale lze realizovat pomocí integrované skříně pro měření spotřeby plynu a spotřeby elektrické energie s plynotěsnou přepážkou. Nezapomeňte, že před rozváděčem musí být volný prostor o minimální hloubce a šířce 800 mm, který umožní otevření dvířek a bezpečnou obsluhu rozvaděče.

Provedení elektroměrového rozváděče

To, jaký má být elektroměrový rozváděč, uvádí především ČSN-EN 61439-1 a ČSN-EN 61439-2. Dále definují požadované vlastnosti elektroměrových rozváděčů jednotlivé distribuční společnosti vlastním předpisem, který se obecně nazývá Připojovací podmínky. Pro připojení odběrného místa ze sítí můžete použít pouze rozváděč, který je v souladu s příslušnou normou a připojovacími podmínkami. Musí také obsahovat dokumentaci dle zákona č. 102/2001 Sb., musí k němu být vydané prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb., musí být označený znakem CE.

Pamatujte, že rozváděč také musí být vybavený schématem zapojení a dveře musí na sobě mít nesmazatelnou bezpečnostní značku Pozor elektrické zařízení, tedy černý blesk na žlutém pozadí v černě lemovaném trojúhelníku.

 

Zapojení elektroměrového rozváděče

Připojení přívodu a vývodu z rozvaděče je nutné dimenzovat kabelem minimálně 4x10 mm2 v provedení sítě TN-C (odvod může být případně i 5x6 mm2 v TN-S). Rozdělení vodiče PEN (přechod z TNC na TNS) ale realizujte až v podružném rozvaděči, případně v měřené části elektroměrového rozváděče. Jednotlivé vodiče je nutné zapojovat dle správného sledu fází (L1, L2, L3). Připojení rozváděče musí být provedené ve sledu fází L1, L2, L3 z levé strany a tím je následně i dodržen požadovaný sled fází na elektroměru. V sítích TT je nutné zapojení rozvaděče upravit. Sítě TT pro napojení odběrných se ale již v ČR téměř nevyskytují.

Vnitřní zapojení našich elektroměrových rozváděčů je kompletně připravené z výroby a není nutné do něj zasahovat. V sítích TN je nutné pro ochranu v případě poruchy automatické odpojení od zdroje nad proudovým jisticím prvkem – jističem. Pokud není součástí rozvaděče hlavní jistič před elektroměrem, lze jej osadit do připravené pozice a zapojit připravené vodiče.

Samotné zapojení elektroměru provádí vždy technik distribuční společnosti. Třífázové elektroměry je nutné také zapojovat dle správného sledu fází (L1, L2, L3). Připojení elektroměru musí být provedené na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany. Pokud je ale dodržený sled fází na vstupních svorkách našeho rozváděče, je dodržen i sled fází vodičů připravených pro osazení elektroměru.

Ve všech případech je nutné pamatovat na to, že elektroměrové rozváděče jsou elektrická zařízení a instalovat, upravovat nebo opravovat je smí pouze elektrikář.