Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky platné od 1.7.2012

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu webový katalog ELPLAST-KPZ, provozovaném společností Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r. o., sídlem Mlečice 45, 338 08 Zbiroh, IČ: 49195891, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4287, účet vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rokycany, číslo účtu 24307381/0100.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi ELPLAST-KPZ, jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ve webovém katalogu ELPLAST-KPZ těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím  ve webovém katalogu ELPLAST-KPZ těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží  ve webovém katalogu ELPLAST-KPZ.

Vymezení pojmů

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem webového katalogu ELPLAST-KPZ je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím ve webového katalogu ELPLAST-KPZ jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky na infolince. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.

Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní od 24hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny. Způsoby zaplacení kupní ceny jsou:

 • dobírka
 • převodem
 • hotově na pobočce

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

C. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem webového katalogu ELPLAST-KPZ a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a u dále uvedených případů i v neporušeném obalu, na vlastní náklady zpět Prodávajícímu, tedy má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Zboží odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14.den ode dne převzetí.

Odstoupení od smlouvy, tedy dokument, ve kterém se Kupující tohoto nároku domáhá, musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den ode dne převzetí.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Součastně s odstoupením od smlouvy může Kupující zaslat prodávajícímu i vracené zboží. K němu musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik Kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),
 • spočívajících ve hře nebo loterii,
 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s Reklamačním řádem,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

E. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

F. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.

G. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené ve webovém katalogu ELPLAST-KPZ, v katalogu a ostatních materiálech mohou být ilustrační. V případech, kdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností, je pod fotografií vyznačeno “Tato fotografie je pouze ilustrační.“ Některé produkty se neustále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze webového katalogu ELPLAST-KPZ. Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího, sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod.

I. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou ve webovém katalogu ELPLAST-KPZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost 01.07.2012. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.