Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele řídí se reklamační řízení Všeobecnými obchodními podmínkami webového katalogu ELPLAST-KPZ na dodávky zboží a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes webový katalog ELPLAST-KPZ. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců, je-li Kupujícím spotřebitel.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu. V případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese: info@elplast-kpz.cz nahlásí tuto skutečnost.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.
 • Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.
 • Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.
 • Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.
 • Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.
 • Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.
 • Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, kterým je Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r. o..

Místem uplatnění reklamace a nároků z vad kupujícím je u výrobce Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r. o., sídlem Mlečice 45, 338 08 Zbiroh, a to osobním doručením na adresu prodávajícího nebo doporučenou zásilkou či obchodním balíkem na uvedenou adresu.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne jinak, je-li Kupující spotřebitelem. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla Prodávajícího.

Informace o výrobku jsou uvedeny mimo jiné na osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží. Toto osvědčení je nutné při reklamaci předložit se zbožím.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Montáž a osazení rozvaděče je odbornou prací a smí jej provádět pouze oprávněná elektroistalační firma či elektrtochnik. Jestliže byl již rozvaděč osazen, je nutné opět uplatnit reklamaci u výrobce Elplast - KPZ Rokycany, spol. s r. o., a předložit doklad o odborné montáži. Postup reklamace bude upraven s ohledem na umistnění rozvaděče. Pokud bude domluven výjezd servisu a reklamace nebude uznána, budou náklady spojené s výjezdem servisu uplatňovány u kupujícího.

Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 1. doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží
 2. osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
 3. vyhovující obal
 4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná vada, nebo je zboží uznáno neopravitelným. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, osvědčení o jakosti a kompletnosti reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Zboží zaslané k reklamaci bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude Kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem příslušného pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude Kupující předem obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za dopravu, poštovné a balné.

Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.

V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné, a oprava provedena nebude.

Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy (dobropis).

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 01.07.2012 a platí na území České republiky.