Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Umístění přepěťových ochran typu T1 před elektroměrem

Umístění přepěťových ochran typu T1 před elektroměrem

Při zřizování elektrických rozvodů s běžnými elektrickými i s citlivými elektronickými zařízeními je nutno respektovat současnou úroveň stavu techniky. K ní patří rovněž kvalitní ochrana před bleskem a přepětím. Aby byla ochrana účinná i při přímém úderu blesku do budovy nebo do vedení do budovy zavedeného, je třeba instalovat svodiče přepětí.

Je nutné, aby svodiče přepětí typu T1 byly zapojovány co nejblíže vstupu vedení do budovy (rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1) a tím bylo zabráněno vniknutí přepětí do instalace uvnitř budovy a byly vytvořeny technické předpoklady pro koordinované zapojení svodičů přepětí typu T2 a T3 dále v instalaci. Proto je někdy nutné osadit svodič do vedení ještě před elektroměrem.

Zóny LPZ0 a LPZ1

Na druhou stranu distribuční společnosti nemají zájem na tom, aby byla do neměřené části rozvodů osazována jakákoliv další zařízení, ke kterým je nutný přístup odběratele. Instalace prvního stupně přepěťové ochrany (svodičů typuT1) v neměřené části je tedy typickým případem střetu zájmů. Osazení svodičů před elektroměrem je proto předmětem samostatné podnikové normy energetiky PNE 33 0000-5.

Celkově o nutnosti osazení přepěťové ochrany pro případ přímých nebo blízkých blesků rozhoduje projektant elektrické instalace na základě vyhodnocení rizik a požadavků investora. Také osazení a zapojení přepěťové ochrany typu T1 v neměřené části elektrické instalace objektu je možné jen tehdy, je-li to nezbytně nutné k realizaci celé koncepce ochrany před bleskem.

Umístění svodičů

Nasazení svodičů přepětí typu T1 v neměřené části instalace není technicky nutné v objektech, kde je elektroměrový rozváděč na fasádě objektu a kde je pouze jedno odběrné místo. Naopak je technicky odůvodnitelné osazení svodičů přepětí typu T1 v neměřené části instalace v případě, kdy je v objektu více odběrných míst, nebo pokud je elektroměrový rozváděč uvnitř objektu. Svodič přepětí T1 nelze osadit před přípojkovou skříň.

Pokud je například u starší instalace elektroměrový rozváděč uvnitř rodinného domu, existuje technický důvod pro umístění svodiče T1 na fasádu domu do neměřené části, ale také je vhodné zvážit přemístění elektroměrového rozváděče na fasádu, nebo na hranici pozemku, tedy na veřejně přístupné místo, jak dnes požadují připojovací podmínky. Pokud se rozváděč přemístí, již není nutné svodič osazovat do nemřené části a vše vyhovuje dnešním požadavkům.

Pokud je například elektroměrový rozváděč plánovaný na fasádě rodinného domu, lze v něm osazený svodič zapojit jednoduše za elektroměr. Pokud ale tento rozváděč obsahuje více elektroměrů, například pro byt a podnikání, již je technický důvod pro zapojení svodiče před elektroměry, tedy do neměřené části.

Osazení svodičů přepětí typu T1 v pilířku před objektem, ať už v měřené či neměřené části, je celkově nevhodné, protože svodič není osazen na vstupu vedení do objektu, tedy není na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1.

Výběr svodiče přepětí

Výběr konkrétního typu svodiče přepětí je realizován projektantem, ale vždy je nutné odsouhlasení osazení v neměřené části rozvodů a výběr svodiče ze strany distributora.

Požadavky distributorů jsou striktní a svodič T1 musí být v případě osazení v neměřené části pouze na bázi jiskřiště, nebo na bázi jiskřiště + varistor v sériovém zapojení. Svodiče na bázi varistoru, nebo varistoru + jiskřiště v paralelním zapojení nejsou s ohledem na nárůst svodových proudů při stárnutí přípustné.

Pokud svodič zareaguje, nemělo by docházet k vybavení přeřazených pojistek v pojistkové skříni. Pokud výrobce svodiče nepožaduje samostatné předjištění svodiče, je vhodné jej nepředjišťovat, aby nemohlo dojít k trvalému odpojení svodiče od zbytku instalace, čímž by nastal provoz bez ochrany proti přepětí.

Pamatujte že:

  • Je nutný souhlas distributora se zapojením svodičů přepětí, s jejich umístěním a s výběrem jejich typů
  • O nezbytnosti použití svodičů přepětí s ohledem na rizika rozhoduje projektant
  • Místo instalace svodičů přepětí v neměřené části musí být vždy plombovatelné
  • Stav svodičů přepětí je nutné pravidelně kontrolovat ve lhůtě nejvýše 4 roky

 

Požadavky na rozváděče s instalovanými svodiči přepětí typu T1

Rozváděčích s přepěťovými ochranami typu T1 dochází k odvádění bleskových proudů s vysokými vrcholovými hodnotami, které mohou mít velmi nepříznivé dynamické účinky na vodiče, tepelné účinky a tlakové účinky při vyfukování oblouku (pokud se jedná o nezapouzdřené jiskřiště).

Aby se tyto účinky projevily co nejméně, je nutno respektovat montážní podmínky pro osazené svodiče typu T1. S ohledem na často malý prostor pro montáž těchto svodičů se požaduje, aby skříně zvolené speciálně pro montáž těchto svodičů byly přezkoušeny impulzním rázovým proudem

Se souhlasem příslušného provozovatele distribuční soustavy je možné se od uvedených požadavků odchýlit, jestliže to technické okolnosti vyžadují. 


Naše elektroměrové rozváděče a pojistkové skříně se svodičem přepětí jsou zkoušené a pro osazení do neměřené části jsou vhodné. Pokud máte zájem o konkrétní aplikaci, kontaktujte nás a my vám zpracujeme nabídku.

*
*
*