Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Systém rozváděčů Modul

Systém rozváděčů Modul

Modulový systém je jednoduchý stavebnicový systém umožňující sestavovaní skříni vedle sebe. Jeho předností je přijatelná cena a variabilnost.

Tento systém umožňuje sestavování skříní vedle sebe v teoreticky nekonečné šířce vhodné pro všechny typy umístění (do zdiva, na objekt, na sloup, …)

Skříně jsou řešeny jako stavebnice z jednotlivých modulů o rozměrech výšky 555 mm, hloubky 200 mm a šířky 270 mm. Jednotlivé moduly jsou z plastické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.

Moduly lze sestavovat vedle sebe s přepážkami, nebo bez, až do šířky 5-ti modulů, tj. 1.345 mm. Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. Modulové rozvaděče lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.

Dveře rozvaděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozvaděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Zamykání dveří je možné až na dva jednotlivé zámky nebo jeden pákový zámek. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést po otevření rozvaděče. Na dveře lze dodatečně namontovat lištu zajišťující odvětrání rozvaděče aniž by bylo narušeno základní krytí IP44.

Boky skříně jsou zvenčí žebrovány Tato žebra znemožňují vytržení rozvaděče ze zdiva. Celkové zpracování boků a meziboků zajišťuje sestavení jednotlivých skříní vedle sebe v teoreticky nekonečnou řadu.
Střecha pilíře má přesah přes půdorys skříně. Toto řešení zamezuje možnosti případného zatékání vody do skříně.

Zadní stěna rozvaděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena zalisovanými maticemi M6 nebo M8.

Rozlišení skříní dle způsobu osazení:

do zdiva

vestavnou skříní se rozumí skříň bez stříšky určená pro osazení do zdiva, zděného pilíře, nebo určená pro osazení do plastového pilíře Typ 1 až Typ 5 (skříně nelze dodatečně upravit na provedení pilíř - toto lze provést pouze v rámci výroby).

na sloup

skříní na sloup se rozumí skříň pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení. Skříň je z výroby osazena stabilizátorem pro upevnění systémem "BANDIMEX".

pilíř

skříní pilíř se rozumí sestava skříně, pilířové nadstavby Typ 1 až Typ 5, a základu, stanovená jako katalogová položka. Základ pilíře se tedy u položek "pilíř" již nemusí objednávat jako samostatná katalogová položka.

Způsoby osazení:

  • do zdiva (i do zděného pilíře)
  • montáž na stožár
  • montáž skříně s pilířem jako volně stojící pilíř

Montážní postup skříní do zdiva:

Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku. Plastové skříně do zdiva jsou opatřeny perforacemi zamezujícími vysmeknutí skříně ze zdiva.

Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby lícovala s povrchem zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou) tak, aby boky skříně byly zároveň s omítkou a horní a dolní část mírně vystupovala ze zdiva. Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaúsťování přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně (pouze u rozpojovacích a přípojkových skříní).

Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je možné zlepšit větrací lištou (viz. příslušenství) na dveře s dodržením IP 44.
Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stožár:

Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají včetně stabilizátorů pro montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.

Na zadní stěně skříní jsou upevněny stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex".
Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku. Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M8 na zadní vnější straně skříně (je-li jím skříň vybavena) se případně připojí uzemnění skříně.

Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stěnu:

Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u kterých lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.

Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.

Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup pro volně stojící pilíř:

Skříně v provedení pilíř se umisťují volně do terénu, případně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně, soklu a základu pilíře (objednává se jako samostatná katalogová položka). Skříň a pilíř Typ 1 až Typ 5 lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce, ale z výroby musí jít již jako kompaktní celek. Skříň nelze dodatečně přestavět na pilíř.

Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozepřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě pilíře. Poté se základ smontuje s pilířem. Pro základ se vykope jáma a sestava pilíře včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ pilíře byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Pilíř se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy přibetonuje.

Z pilíře se vyjme kryt kabelového prostoru vytočením zajišťovacích matek a vyklopením krytu vpřed. Ze skříně se demontují dveře. Poté se ještě demontují zavírací lišty v dolní části skříně. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.

Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišty a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.

Příklady objednání:

Zadání:

Připojení odběrného místa koncově kabelem AYKY 16 mm2 s třífázovým dvousazbovým měřením. Jako hlavní jistič před elektroměrem bude osazen LPN-32B-3. Vedle elektroměrového bude osazena skříň pro plynoměr. Rozvaděč bude osazen v pilíři na hranici pozemku.

Řešení:

V katalogu nejsou obsaženy všechny kombinace rozvaděčů, které lze z Modulového systému sestavit. Proto je nutné objednat Skříň elektroměrovou, skříň plynoměrovou, pilíř a základ jako samostatné položky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncové připojení kabelem 16 mm2, lze nadefinovat jako přípojkovou skříň vestavěnou skříň PS v rozvaděči. Z katalogu 5A Elektroměrové pro přímé měření se vybere dvousazbový elektroměrový rozvaděč PER 2+PS 3x100 vestavěná, kat.č: 5021, což je elektroměrový rozváděč pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 40 A a je vydrátován silovými vodiči CY 6 mm2 a s vestavěnou přípojkovou skříní pro nožové pojistky do 100 A.

Z katalogu 9A Pro plynoměry se vybere plynoměrová skříň. Zde připadá v úvahu pouze skříň PG 6, kat.č: 9610, což je skříň pro osazení plynoměru s roztečí do 250 mm a regulátoru tlaku plynu.

Z katalogu 8A Pilíře a sokly pro skříně se vybere pilíř. Vzhledem k tomu, že jsou dvě dvoumodulové skříně o šířce 540, což je celkem 4 moduly a 1080 mm, vybere se pilíř Typ 4, kat.č: 8400.