Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Systém rozváděčů 3D

Systém rozváděčů 3D

3D je unikátní systém robustních a univerzálních rozvaděčů. Komponenty skříní umožňují jejich sestavování vedle sebe a nad sebe a to ve dvou hloubkách. Veškerý sortiment skříní tak lze získat v kompatibilních rozměrech a jednotném designu.

3D je unikátní systém robustních a univerzálních rozvaděčů. Komponenty skříní umožňují jejich sestavování vedle sebe a nad sebe a to ve dvou hloubkách. Veškerý sortiment skříní tak lze získat v kompatibilních rozměrech a jednotném designu.

Skříně jsou řešeny jako stavebnice z jednotlivých komponentů o rozměrech výšky 300, 500, 600,700 a 900 mm, šířky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé skříně lze libovolně sestavovat vedle sebe a nad sebe bez omezení do skříní nebo pilířů dvou hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. Rozvaděče 3D lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.

Dveře rozvaděče jsou zvenčí opatřeny jemnými žebry, které znesnadňují vylepování plakátů, a zároveň nenarušují estetiku rozvaděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Otevírání dveří je zajištěno v úhlu 200°, což zajišťuje dokonalý přístup montéra k zařízení v rozvaděči a vylučuje jejich nechtěné vylomení. Vnitřní strana dveří je připravena k osazení pomocných držáků přístrojů a kapes na dokumentaci. Zamykání dveří je možné až na tři jednotlivé zámky, nebo trojbodovým pákovým zámkem. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést po otevření rozvaděče jakýmkoli nástrojem zmáčknutím pojistného pérka a vysunutím čepu. Dveře dále zajišťují odvětrání rozvaděče aniž by bylo narušeno krytí IP 43. Odvětrání lze jednoduše zamezit pěnovým (silikonovým) těsněním, čímž lze docílit IP 54. Celkové provedení umožňuje osazení dveří z obou stran rozvaděče a umístění přístrojů do střední části skříně.

Boky skříně jsou zvenčí opět jemně žebrovány ze stejného důvodu jako dveře. Navíc tyto žebra znemožňují vytržení rozvaděče ze zdiva. Celkové zpracování boků zajišťuje sestavení jednotlivých skříní nad sebe a vedle sebe v nekonečnou řadu. Boky jsou lisovány ve dvou základních hloubkách.

Střecha rozvaděče má sklon pouze na jednu stranu. Toto řešení umožňuje volbu sklonu a tím i odvod vody dopředu nebo dozadu. Skříně je proto možné montovat na stěnu a pilíře osazovat do těsné blízkosti stěny aniž by docházelo k zatékání vody na omítku.

Zadní stěna rozvaděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena zalisovanými maticemi M6 nebo M8. Lze jí také vyrobit otevírací, musí se ale brát zřetel na hmotnost přístrojů na ní namontovaných. Dveře skříně se smí staticky zatížit hmotností max. 1,5 kg.

Rozlišení skříní dle způsobu osazení:

vestavná

vestavnou skříní se rozumí skříň bez stříšky určená pro osazení do zdiva, nebo určená pro montáž na sokl mezi skříň na sokl se stříškou a sokl.

na stožár

skříní na stožár se rozumí skříň pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení. Skříň je z výroby osazena stabilizátorem pro upevnění pomocí Upevňovacího pásku UP-370 nerez, nebo pomocí systému "BANDIMEX".

pilíř

skříní pilíř se rozumí sestava skříně na sokl, soklu a základu, stanovená jako kompletní katalogová položka.

na stěnu

skříní na stěnu se rozumí skříň s možností montáže na stěnu a úpravami pro montáž na stěnu z výroby.

na sokl

skříní na sokl se rozumí skříň se stříškou určená na sokl, nebo určená na vestavnou skříň namontovanou na soklu.

Způsoby osazení:

  • do zdiva (i do zděného pilíře)
  • montáž na stožár
  • montáž na stěnu
  • montáž skříně se soklem jako volně stojící pilíř

Montážní postup skříní do zdiva:

Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozvaděče se umisťují dle požadavků příslušné distribuční společnosti.

Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku. Plastové skříně do zdiva jsou opatřeny perforacemi zamezujícími vysmeknutí skříně ze zdiva.

Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby lícovala s povrchem zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou) tak, aby boky skříně byly zároveň s omítkou a horní a dolní část mírně vystupovala ze zdiva. Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaúsťování přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně. Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je dostatečně zajištěno labyrintem ve dveřích s dodržením IP 44.
Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stožár:

Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají včetně stabilizátorů pro montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle příslušné distribuční společnosti.

Na zadní stěně skříní jsou upevněny stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky UP-370, nebo systému "BANDIMEX"..
Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku.

Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M 8 na zadní vnější straně skříně se případně připojí uzemnění skříně.

Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stěnu:

Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u které lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. V katalogu jsou označeny jako skříně na stěnu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.

Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.

Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně, a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup pro skříně se soklem jako volně stojící pilíř:

Skříně v provedení na sokl se umisťují se soklem jako pilíř volně do terénu, případně těsně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně na sokl, soklu základu pilíře. Tyto díly lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce a lze ve volném prostranství osadit nejprve sokl se základem pilíře a po dokončení všech úprav terénu osadit a připojit skříň.

Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozepřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě soklu. Poté se základ smontuje se soklem. Pro základ se vykope jáma a sestava soklu včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ soklu byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Sokl se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy přibetonuje. Poté lze připevnit skříň na sokl.

Ze soklu se vyjme kryt kabelového prostoru posunutím dvou zarážek směrem k ose soklu a vyklopením krytu vpřed. Ze skříně se demontují dveře a poté se skříň připevní na sokl pomocí dodaného spojovacího materiálu. Poté se ještě demontují zavírací lišty u paty soklu, v horní části soklu a v dolní části skříně. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.

Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišty a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.

Systém katalogových čísel stavebnice 3D:

Příklady objednání:

Zadání:

Připojení odběrného místa kabelovou smyčkou AYKY 120 +70 mm2 s třífázovým dvousazbovým měřením. Jako hlavní jistič před elektroměrem bude osazen LSN 50B/3. Rozvaděč bude osazen v pilíři na hranici pozemku.

Řešení:

Z katalogu 5A Elektroměrové pro přímé měření se vybere dvousazbový elektroměrový rozvaděč PER 2, dále se bere ohled na počet fází PER 2/3f, poté se zohlední jmenovitý proud rozvaděče PER 2/3f/63 A a jako poslední se zvolí způsob osazení PER 2/3f/63 A 3.1.3 na sokl, kat.č: 5422 3.1.3, což je elektroměrový rozváděč pro jeden dvousazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 63 A a je vydrátován silovými vodiči CY 10 mm2. Číslice oddělené mezerou a tečkami udávají velikost skříně (výška.hloubka.šířka) a při sestavení kabelové přípojkové skříně vedle elektroměrového rozvaděče je nutné dbát na stejnou výšku a hloubku. V katalogu jsou tyto rozměry zaneseny jak v mm tak v číselném kódu. Elektroměrový rozvaděč má tedy výšku 3 což je 600 mm.
Z katalogu 2A Kabelové smyčkové přípojkové se vybere nejvhodnější skříň. Například se bude osazovat skříň s jednou sadou pojistkových spodků velikosti 00 do 160 A, tudíž se jedná o skříň PPS 3x160, dále se zvolí způsob ukončení vodičů na "W" svorky PPS 3x160 "W", jako další se zvolí způsob osazení na sokl a překontroluje se zda je výška a hloubka skříně PPS shodná s výškou a hloubkou PER. Dle zvolených specifik vyjde jako vhodná skříň PPS 3x160 3.1.2 "W" na sokl, kat.č: 2432 3.1.2, což je kabelová přípojková skříň pro připojení jednoho odběrného místa do 160 A, s ukončením přívodních na "W" svorky a vývodních vodičů na "H" svorkách.
Z katalogu 8A Pilíře a sokly pro skříně se vybere sokl. Vzhledem k tomu, že jsou dvě skříně o stejné výšce a hloubce PER 3.1.3 a PPS 3.1.2 k montáži vedle sebe, musí se vzít z velikostí skříní znaky pro šířky 3 a 2. Z těchto znaků se zvolí pořadí skříní a zároveň šířka soklu 32 nebo 23. Jako poslední se zvolí výška soklu 600 mm tudíž znak 3 a stejná hloubka 1, jako mají skříně.
Výsledkem je SO 3.1.32, kat.č: 8200 3.1.32.
Jako poslední položka se přiřadí základ pilíře. Ze znaků soklu se shodně zvolí znak pro šířku 32 a hloubku 1. Výška základu je vždy 600 mm a nelze jí nijak měnit. Proto se znak pro výšku nahrazuje 0. Výsledkem je ZK 0.1.32, kat.č: 8080 3.1.32.