Zanechme napětí, dejte si cookies!

Abychom vám zpříjemnili návštěvu na našem e-shopu, využíváme cookies. To jsou malé soubory, které se dočasně uloží ve vašem prohlížeči. Díky tomu poznáme, jaké rozváděče vás zajímají a nebude mezi námi hrozit zkrat kvůli reklamě, která se vám nelíbí. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Systém rozváděčů AHVO

Systém rozváděčů AHVO

Systém AHVO® je navržený s ohledem na nové požadavky distribučních společností a zároveň s ohledem na minimalizaci pořizovacích nákladů.

Skříně jsou řešeny jako monoblok, což znamená, že je skříň vylisována najednou bez dalších komponentů nutných pro sestavení. Skříně mají základní rozměry výšku 585 mm, hloubku 216 mm a šířku 420 mm. Skříň je z termosetické hmoty SMC, splňující požadavky na hořlavost V0 a HB40 s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. AHVO® rozvaděče lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.

Dveře rozvaděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozvaděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 200°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Zamykání dveří je možné až na dva jednotlivé zámky nebo jeden pákový zámek. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést pouhým otevřením rozvaděče. Na dveře lze dodatečně namontovat lištu zajišťující odvětrání rozvaděče aniž by bylo narušeno krytí IP44.

Celkové zpracování skříně zajišťuje sestavení jednotlivých skříní nad sebe v teoreticky nekonečnou řadu.

Skříně jsou konstruovány s ohledem na pořizovací náklady a to při dodržení veškerých technických požadavků. U skříní a především pilířů je snížen počet výlisků, což se pozitivně projevuje v ceně rozvaděčů systému AHVO®.

Zadní stěna rozvaděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena lištou pro osazení pomocných segmentů se zalisovanými maticemi M6 nebo M8.

Rozlišení skříní dle způsobu osazení:

vestavná i na sokl

u skříně v provedení "vestavná i na sokl" si lze zvolit z osazení do výklenků ve zdivu, nebo na sokl jako volně stojící pilíř, jedná se o univerzální skříň.

pilíř

skříň v provedení "pilíř" je skříň včetně soklu AHVO kat.č: 82300základu AHVO kat.č: 80380.

na stožár

skříní na stožár se rozumí skříň pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení. Skříň je z výroby upravena pro upevnění upevňovacím páskem nebo systémem "BANDIMEX".

na stěnu

skříní na stěnu se rozumí skříň s možností montáže na stěnu a úpravami pro montáž na stěnu z výroby.

Způsoby osazení:

  • do zdiva (i do zděného pilíře)
  • montáž na stožár
  • montáž skříně se soklem jako volně stojící pilíř

Montážní postup skříní do zdiva:

Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozvaděče se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.

Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby skříň vystupovala zvýšeným rámečkem ze zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou). Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaúsťování přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně (pouze u přípojkových skříní) pootočením a vytažením zajišťovacích čepů.

Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je možné zlepšit větrací lištou (viz. příslušenství) na dveře s dodržením IP 44.
Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stožár:

Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají připravené pro tuto montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.

Na zadní stěně skříní jsou stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex".
Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku. Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M 8 na zadní vnější straně skříně (je-li jím skříň vybavena) se případně připojí uzemnění skříně.

Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stěnu:

Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u kterých lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.

Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.

Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup pro volně stojící pilíř

Skříně v provedení pilíř se umisťují volně do terénu, případně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně, soklu a základu pilíře. Tyto díly lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce a lze ve volném prostranství osadit nejprve sokl se základem pilíře a po dokončení všech úprav terénu osadit a připojit skříň.

Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozepřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě pilíře. Poté se základ smontuje se soklem. Pro základ se vykope jáma a sestava soklu včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ soklu byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Sokl se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy přibetonuje. Poté lze připevnit skříň na sokl.

Ze skříně se demontují dveře. Dále se ze skříně vyjme kryt kabelového prostoru pootočením a vytažením zajišťovacích čepů a vyklopením krytu vpřed. Poté se ještě demontuje zavírací lišta v dolní části soklu pootočením a vytažením zajišťovacích čepů. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.

Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.

Příklady objednání

PVRIS 3x160 V kat.č: 11332 3 ks
PPS 6x160 W v pilíři kat.č: 22342 1 ks
PPS 3x250 W vestavná i na sokl kat.č: 25362 2 ks
Sokl AHVO kat.č: 82300 2 ks
Základ AHVO kat.č: 80380 2 ks
celkem   10 ks